Проект по створенню системи сбору, аналiзу, монiорингу та зручного вiдображення данних з вiдкритих джерел iз використанням технологiй Machine Learning (розпiзнання та аналіз фото, відео, тексту), Big Data.

Наш back-end стек:

- Ruby ( v > 2.5)
- Sinatra
- ActiveRecord, ActiveSupport
- Sidekiq
- Capybara, Nokogiri
- Rspec
- Rubocop
- Git, Gitlab CI, Jira

Обов’язкові вимоги:

- Знання та розумiння ООП, REST API архiтектури, паттернiв проектування
- Впевнене знання мови Ruby
- Досвiд написання складних та оптимiзованих SQL-запитiв
- Знання Linux на рiвнi досвiдченого користувача
- Написання Unit тестiв

Обов’язки:

- Розробка високонавантаженої, багатозадачної системи - Розробка компонентів системи…

Spectrum

OSINT system for government and business intelligence solutions.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store